facebook youtube

Витяг зі статуту ГО "Неподільна Україна"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська Організація «Неподільна Україна» (далі – ГО) є неприбутковою громадською організацією патріотичного спрямування, яка об'єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. ГО створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. ГО вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.3. ГО створена на невизначений термін.
1.4. Повне найменування ГО: українською мовою – Громадська Організація «Неподільна Україна»; російською мовою – Общественная Организация «Неделимая Украина»; англійською мовою – Non-Governmental Organization «Indivisible Ukraine».
1.5. Скорочене найменування: українською мовою – ГО «Неподільна Україна»; російською мовою – ОО «Неделимая Украина»; англійською мовою – NGO «Indivisible Ukraine».
1.6. Громадська Організація «Неподільна Україна» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Діяльність ГО має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
1.8. ГО набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка ГО реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Діяльність ГО поширюється на територію України.
1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.
1.11. ГО має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
1.12. ГО не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а його члени не відповідають за зобов'язаннями ГО, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. ГО «Неподільна Україна» створена з метою провадження культурної та просвітньої діяльності, здійснення громадського контролю за владою та боротьби із корупцією, сприяння побудові суверенної і незалежної, демократичної, правової української держави з сильним громадянським суспільством.
2.2. Основними напрямками діяльності ГО є:
2.2.1. Проведення різноманітних науково-дослідних семінарів, тренінгів, конференцій з проблемних питань минулого і сучасного української держави.
2.2.2. Організація громадян для самостійного задоволення їх інтересів без додаткових фінансових або адміністративних витрат з боку держави.
2.2.3. Поширення благодійництва та надання адресної та оперативної благодійної допомоги.
2.2.4. Забезпечення матеріальної та духовної зацікавленості конкретної людини в її життєдіяльності.
2.2.5. Розвиток творчої ініціативи громадян у сфері спорту, науки і техніки, мистецтва.
2.2.6. Здійснення громадського контролю за владою та боротьби із корупцією.
2.2.7. Виховання людини громадянського суспільства.

ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. ГО має право:
3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
3.1.7. проводити мирні зібрання;
3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності ГО, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
3.1.10. засновувати засоби масової інформації;
3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань ГО;
3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань ГО;
3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню;
3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності ГО, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;
3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
3.1.19. вступати у спілки та інші об'єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;
3.1.25. вживати інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України.

КОШТИ ТА МАЙНО

8.1. ГО може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
8.2. ГО набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами ГО або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
8.3. Майно ГО складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів ГО, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності ГО відповідно до Статуту та законодавства.
8.4. Доходи або майно ГО не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої неприбуткової ГО, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
8.5. ГО має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь ГО в грошовій або іншій формі.
8.6. ГО несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени ГО не несуть відповідальності за зобов'язаннями ГО.
8.7. ГО зобов'язана вести оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.8. Державний контроль за діяльністю ГО здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.
8.9. У разі припинення ГО її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами ГО, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової ГО. У разі реорганізації громадського об'єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.